This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

J.R (Junior Resident)

1 DR. SANDEEP KUMAR JR PAEDIATRICS 7301751216 sandy.medstudent.sk@gmail.com
2 DR. SUBODH KUMAR JR PAEDIATRICS 8051447745  Subodhryan@gmail.com
3 DR. AJIT  KUMAR JR PAEDIATRICS 9471632014  ajitkumarobra@gmail.com
4 DR. PRABHAKAR AZAD JR PSYCHIATRY   9771778602 prabhakarazad2k9@gmail.com
5 DR. GULAB BABU JR SURGERY 7250727786 gulab612@gmail.com
6 DR, SAMS TABREZ JR SURGERY 9525331678 drshamsdbg86@gmail.com
7 DR. HIMANSHU  VARMA JR SURGERY 9204699976 himanshu.verma6147@gmail.c0m
8 DR. RAJEEV  RANJAN JR SURGERY 9504449019 rajiv599479@gmail.com
9 DR. SUNIL  KUMAR JR SURGERY 8544338196 doctorsunildmch@gmail.com
10 DR. NITISH KUMAR JR SURGERY 8409451515 adity.4356@gmail.com
11 DR. RAVINDRA NATH SINGH JR SURGERY 8809551253 medico-ravindra09@gmail.com
12 DR. LALU  KUMAR JR SURGERY 7254045789 lalookumaryadav901@gmail.com
13 DR. PRAMOD  KUMAR JR SURGERY 9570657180 getparmod41@gmail.com
14 DR. JITENDRA  KUMAR JR SURGERY 7903648613 jitendrambbs09@gmail.com
15 DR. RAJESH  KUMAR  BHARTI JR MEDICINE 8863091383 rajeshbharti2k10@gmail.com
16 DR. AMRITESH  KUMAR JR MEDICINE 9472047197 amritesh.k.singh@gmail.com
17 DR. SAHID  AKHTAR JR MEDICINE 9006215526 femoral.sheath@gmail.com
18 DR. DEOKANT CHAUDHARY JR MEDICINE 8434215750 deokant.chaudhary.0028@gmail.com
19 DR. NAND KISHOR KUMAR JR MEDICINE 7870436173 nandu4650.mk@gmail.com
20 DR. SANJIV KUMAR JR MEDICINE 7277267159 krsanjiv45@gmail.com
21 DR. SACHIN KUMAR JR MEDICINE 8540825856 sksksk671984@gmail.com
22 DR. SHAILENDRA  KR. YADAV JR MEDICINE 9570561217 drshail44nmch@gmail.com
23 DR. AMAN  RAJ JR MEDICINE 8709604186 Amanrajskmch89@gmail.com
24 DR. DILIP KU. RAI JR ENT 8292434243  Dilip2K9NMC@Gmail.com
25 DR. PRASHANT KUMAR JR EYE 9572074649 Pk4037@gmail.com
26 DR. ROMESH  KUMAR JR ORTHOPAEDICS 9771268187 romeshkumar2010@gmail.com
27 DR. RAHUL  KUNAL JR ORTHOPAEDICS 7250486921 dr.rahulkunal@gmail.com
28 DR. ASHAB ANWAR JR ORTHOPAEDICS 9279737939 ashabanwer@gmail.com
29 DR. AWINASH KUMAR JR ORTHOPAEDICS 7277942418 jiawinash@gmail.com
30 DR. SUSHIL KUMAR JR SKIN & VD 9471632014 drsushilkr09@gmail.com
31 DR. MANKESH KUMAR JR TB  &  CHEST 9471220078 mankeshprakash@gmail.com
32 DR. DHANANJAY KUMAR JR ANAESTHESIA 9504272108 dhananjay.86.dk@gmail.com
33 DR. ALI ASGAR HUSSAIN JR ANESTHESIA 8804443680 aliasgar2k86@gmail.com
34 DR. MD. IRFAN ALI JR ANESTHESIA 8804167564 aliirfan632@gmail.com
35 DR. RAJ ABHAY JR ANESTHESIA 7870959708 Rajabhaynmch.2dl@gmail.com
36 DR. CHITRA PRIYADARSHINI JR GYNAE 9835067017 cpriyadarshini4@gmail.com
37 DR. SHRUTI ARYA JR GYNAE 7764047847 Shrutiarya25@gmail.com
38 DR. AAYSHA  TABASSUM JR GYNAE 7992239880 aamna_mona@yahoo.com
39 DR. ANUPAMA  POKHRAIL JR GYNAE 7301516155 anupama@gmail.com